Obsah

Stanovy Základní organizace Českého svazu žen Pozlovice

 

 1. Základní organizace Českého svazu žen Pozlovice (dále jen ZO ČSŽ) je neformální uskupení bez právní osobnosti („nezapsaná organizační jednotka“) spadající pod Český svaz žen a.s.(dále jen „ČSŽ“).
 2. Stanovy ZO ČSŽ vycházejí ze stanov spolku, jehož úplné znění bylo přijato na Ústředním shromáždění ČSŽ konaném v Praze dne 9. 6. 2018 (stanovy ČSŽ)

 3. Členství v ZO ČSŽ je zcela dobrovolné.

 4. Členkou ZO ČSŽ(dále jen členka) se může stát každá žena starší 18 let bez ohledu na místo bydliště, která se ztotožňuje se stanovami, cíli a programem ČSŽ.

 5. Členka je oprávněna účastnit se jednání orgánů ZO ČSŽ, volit a být volena do orgánů ČSŽ.

 6. Členka je oprávněna vyjadřovat názory a návrhy, diskutovat o nich a vznášet připomínky k činnosti ZO ČSŽ.

 7. Členka je povinna dodržovat stanovy a vnitřní předpisy ČSŽ.

 8. Členka je povinna zdržet se jednání, kterým by mohla poškodit zájmy a dobré jméno ČSŽ.

 9. Členka se chová ohleduplně k ostatním členkám, respektuje a dodržuje zásady dobrého soužití.

 10. Členka je povinna aktivně se zapojovat do akcí a činnosti ZO ČSŽ.

 11. Členka se zavazuje, že se aktivně zapojí do přípravy a výpomoci při konání stěžejní akce ZO ČSŽ, kterou je „Slet čarodějnic“. Pokud se nebude moci ze závažných důvodů zúčastnit, omluví se předsedkyni ZO ČSŽ s dostatečným předstihem.

 12. Členkám, které se aktivně zapojují do činnosti ZO ČSŽ bude členský příspěvek uhrazen z výtěžku pořádaných akcí.

 13. Členka, která se dlouhodobě nezapojuje do akcí pořádaných ZO ČSŽ, nekomunikuje, neodpovídá na maily nebo SMS zprávy, může být ze ZO ČSŽvyloučena.

 

Stanovy schválila Výroční schůze ZO ČSŽ v Pozlovicích dne 22.02.2019