Obsah

Místní poplatky


Odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v městysi Pozlovice upravuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2021.

Sazba poplatku pro poplatníka je tvořena:

  • částkou 600,- Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů městyse Pozlovice za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předcházejícím roce.
  • částkou 40,- Kč stanovenou za svoz jedné popelnice o objemu 110 l nebo 120 l na základě skutečných nákladů městyse v předcházejícím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

 

Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku buď bezhotovostně na účet Městyse Pozlovice (číslo účtu: 11222661/0100) nebo prostřednictvím SIPO, popř. osobně na pokladně Úřadu městyse Pozlovice

Od poplatku se osvobozují osoby mladší 6 let a starší 70 let. Pro určení věku těchto osob je rozhodný stav k 1. 1. každého kalendářního roku.


POPLATKY

 

Platbu můžete uskutečnit převodem na účet Městyse Pozlovice, podklady jsou uvedeny v následující tabulce:
 

 

číslo účtu: 11222661/0100
variabilní symbol: číslo popisné
konstantní symbol: 558
specifický symbol: odpady: 1340
pes: 1341
poplatek z pobytu: 1342
povolení k vjezdu: 1346
kabelová televize: 21113341