Obsah

Územní studie Pozlovice – Lokalita 22 – Humna

BI22

Řešená lokalita je ze severu obklopena obytnou zástavbou navazující na ulici Řetechovskou. Z východu navazuje na zahrady, které jsou přičleněny k obytné zástavbě ulice Za Potokem. Z jižní a západní strany je prostor vymezen trvalým travním porostem, který slouží k pastvě dobytka. Samotná lokalita je doposud nezastavěná a slouží jako zahrada a prostor pro pastvu dobytka.

Lokalita BI 22