Obsah

Rekonstrukce místní komunikace Na Drahách

Rekonstrukce místní komunikace Na Drahách

Cílem projektu je komplexní rekonstrukce MK Na Drahách s obnovu živičných vrstev a doplnění plné skladby vozovky v místech jejího rozšíření, celková obnovená délka je 438 m, celková obnovená plocha je 2520 m2 z toho 670 m2 plocha rozšíření s plnou novou konstrukcí vozovky. Společně s rekonstrukcí místní komunikace bude provedena rekonstrukce souběžného chodníku a vjezdů, veřejného osvětlení a trvalého dopravního značení.

Komunikace je navržena jako obousměrná, šířka jednoho jízdního pruhu je 2,50 - 2,75 m. Oboustranně budou osazeny silniční obruby do betonového lože a dvojřádek ze žulových kostek. V rámci stavby bude doplněna plná skladba vozovky v místech, kde dojde k jejímu rozšíření. Budou osazeny nové uliční vpusti - 10 ks, které budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace.

Doba realizace: duben - srpen 2017.

Předpokládané náklady: cca 4 600 000 Kč včetně DPH.

Stavbu provádí: COLAS CZ, a.s.

Předpokládaný harmonogram prací

V červnu 2017 byla schválena podpora realizace akce z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR 2017 ve výši 931 tis. Kč.

 

mmr