Obsah

Ulice Řetechovská - terénní úpravy

Ul. Řetechovská - terénní úpravy

Projektové práce se týkají terénních úprav poz. par.č. 2041/1 v obci a k.ú. Pozlovice o výměře 15 416 m2, který je v současné době obhospodařován jako lesní pozemek. Vzhledem ke konfiguraci terénu (hluboké terénní zářezy) je hospodaření na tomto pozemku možné pouze za ztížených podmínek. Na území Městyse Pozlovice se dlouhodobě řada investorů potýká s problémem, kam uložit přebytečnou zeminu z výkopů. Řešením obou výše uvedených problémů se jeví provedení terénních úprav pozemku včetně souvisejících opatření, k čemuž je potřeba zpracovat příslušné stupně projektové dokumentace.

Předpokládané objektové členění dokumentace pro územní řízení (v případě prokázání účelnosti popř. nezbytnosti k naplnění podmínek dotčených orgánů státní správy může být upraveno):SO předprojektová příprava – SO – Terénní úpravy v členění na etapy, SO - Odvodnění (zatrubnění) – vodohospodářské dílo, SO – Retenční nádrž, SO - obslužné komunikace, SO - oplocení, SO - plány odlesnění a zalesnění (vč. všech souvisejících výpočtů odvodů a podkladů pro dočasné vynětí ze ZPF) v návaznosti na etapizaci. PS - Technologická část – vybavení pro rozprostírání, hutnění (pořízení nebo pronájem), PS - monitorovací systém, POV – etapizace, v návaznosti na návrh etapizace a investiční náklady, náklady na technické vybavení, provozní náklady, kalkulace poplatků za ukládání.