Obsah

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Výměra obecní a státní půdy před úpravou byla pouze cca 4,40 ha (z toho 4,32 ha městys a Státní pozemkový úřad 0,08 ha). Výměra, kterou je žádoucí převést do vlastnictví obce, je cca 9,71 ha + 2,80 ha jako rezerva na doplňkové polní cesty pro zpřístupnění vlastnických parcel v návrhu.

Pro rozhodování většiny vlastníků o prodeji půdy je rozhodující nabídnutá cena. Proto bylo zastupitelstvem podpořeno vykupování pozemků vyčleněním částky ve výši 700 tis. Kč z rozpočtu na r. 2015.

Součástí prací na KPÚ je tzv. plán společných zařízení, které je možné realizovat z prostředků státního rozpočtu.

Na základě návrhu zástupců sboru vlastníků byla zastupitelstvem městyse schválena tato společná zařízení:

  • Cesty (na zpřístupnění pozemků
  • Protierozní opatření pro ochranu ZPF (zatravnění)
  • Vodohospodářská opatření (revitalizační opatření)

Projektantem je v rámci KPÚ zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a schválená KPÚ nahrazuje vydání územního rozhodnutí. To je v dnešní době obrovský kus práce v přípravě investic do komunikací, navíc plně hrazený ze státního rozpočtu.