Obsah

Územní plán Pozlovice

Územní plán Pozlovice

logo

Zastupitelstvem obce Pozlovice bylo pořízení nového územního plánu schváleno 10. 2. 2005. Od této doby probíhaly s kratšími přestávkami práce na novém územním plánu. Zhotovitelem územního plánu byl Ing. arch. Vladimír Dujka. Jeho snahou bylo vypracovat dokument, který bude na delší dobu zásadním strategickým dokumentem pro rozvoj Pozlovic. Pořizovatelem byl Městský úřad Luhačovice, stavební úřad. Stanoviska byla projednávána s Ing. Vladislavem Běhunkem, Ing. Marcelou Malou a s Ing. Martinou Petrášovou. Ve většině případů byly nalezeny kompromisy všech dotčených subjektů. Bohužel nebylo vyhověno všem žádostem, preferovány byly zájmy veřejné nad zájmy soukromými.

Územní plán byl zpracován v době, kdy bylo možné k jeho spolufinancování čerpat prostředky z IOP a od Zlínského kraje – celkové náklady činily 893.654 Kč, z toho dotace z IOP činila 356.976 Kč, dotace od Zlínského kraje na průzkumy a rozbory 196.588 Kč, vlastní zdroje pak 136.612 Kč na průzkumy a rozbory a 203.478 Kč na vlastní územní plán, což je z vlastních prostředků celkem 340.090 Kč, tj. 38,06 % z celkové ceny díla.

Nový územní plán byl Zastupitelstvem městyse Pozlovice schválen 7. března 2012 usnesením č. 7/II/2012/ZM.

V roce 2012 bude zahájeno zpracování územních studií, které budou řešit podrobně způsob zastavění některých lokalit určených k bydlení.

 

zde ke stažení