Obsah

Odpadové centrum Pozlovice

Odpadové centrum Pozlovice

opzp

Rostoucí objem odpadů a nároky na třídění jednotlivých komodit vedly zastupitele v r. 2008 k zahájení přípravy stavby odpadového centra Pozlovice. Dosavadní plochy pro systém shromažďování a třídění odpadů již nevyhovoval potřebám Městys Pozlovice. V r. 2009 – 2010 byly provedeny firmou Enviprojekt s.r.o. projektové práce a vypracována na žádost o dotaci z oblasti podpory „zkvalitnění nakládání s odpadů“ v rámci Operačního programu životní prostředí. Projekt je členěn do dvou základních částí – sběrný dvůr a komunitní kompostárna, areál bude vybudován na pozemcích v současné době využívaných pro skladování stavebního materiálu a techniky na údržbu veřejných prostranství vedle bývalého zemědělského areálu na okraji městyse. Součástí projektu jsou i mimo jiné i dodávky kompostérů do domácností. Provozovatelem odpadového centra Pozlovice budou Služby městyse Pozlovice, s.r.o.

Předpokládaní zahájení stavby: 09/2011. Předpokládané dokončení stavby: 05/2012

Celkové předpokládané náklady na přípravu a realizaci stavby:
8 121 tis. Kč bez DPH
Celkové náklady na stavební práce:
5 993 tis. Kč bez DPH
Celkové náklady na dodávky:
1 201 tis. Kč
Dotace OPŽP – ERDF a státní rozpočet
7 232 tis. Kč
Vlastní zdroje investora:
889 tis. Kč