Obsah

Koupaliště u Luhačovické přehrady

Koupaliště u Luhačovické přehrady

logazk
 

Koupaliště u Luhačovické přehrady

Průběh přípravy stavby:
Leden 2005 – projednání investičního záměru vypracovaného v listopadu 2004  s dotčenými orgány státní správy a podnikateli v cestovním ruchu

Březen – duben 2005 – vypracování architektonické studie areálu – v rámci zadání řešena přestavba stávající budovy střelnice a výstavba bazénů s atrakcemi, hřiště pro plážový volejbal. Náklady na architektonickou studii ve výši 80  tis. Kč bez DPH byly hrazeny z dotace poskytnuté MMR ČR na přípravu projektů financovaných ze strukturálních fondů.

Červen – červenec 2005 – vypravování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Vypracování dokumentace v  hodnotě díla 468 tis. Kč bez DPH bylo podpořeno Zlínským krajem (200 tis. Kč) a MMR ČR (227 tis. Kč)

Srpen 2005 – projednání oznámení o vlivu záměru na životní prostředí

Veškerá příprava probíhala s cílem realizovat výstavbu koupaliště s využitím dotace z SROP v rámci programovacího období 2004 – 2006. Přestože byly veškeré podklady pro podání žádosti o dotaci z SROP připraveny, nebyla vzhledem k vyčerpání prostředků alokovaných na projekty k rozvoji cestovního ruchu vyhlášena výzva k předkládání žádostí.

Další postup v přípravě projektu byl vázán na schválení dokumentů pro čerpání prostředků v rámci programového období 2007-2013. V listopadu 2006 byl vládou schválen Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, kdy v rámci prioritní osy 3 – cestovní ruch byla definována jedna z oblastí podpory 3.1. – Integrovaný rozvoj cestovního ruchu. Základním předpokladem pro čerpání těchto prostředků bylo vypracování dvou dokumentů, a to Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu oblasti Luhačovicka a Integrovaného plánu rozvoje území Luhačovicka. Práce na těchto dokumentech probíhaly v období od února 2007 do února 2008. Výsledkem tohoto dokumentu bylo rozhodnutí o čerpání prostředků alokovaných na rozvoj cestovního ruchu v oblasti Luhačovicka v oblasti veřejné sféry na projekty letního koupání v oblasti přehrady v Pozlovicích a projekt krytého koupání v centru Luhačovic.

Duben 2008 – Regionální radou SM vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotace v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1 pro projekty naplňující integrovaný plán rozvoje oblasti Luhačovicka

Duben – květen 2008 – proveden výběr zhotovitele dokumentace pro stavební povolení, tendrové dokumentace a autorského dozoru. V dokumentaci pro stavební povolení byl kladen důraz na snížení nákladů. Podle propočtu k dokumentaci pro územní rozhodnutí činily celkové náklady stavby 98 mil. Kč vč. DPH. Proto byly v této fázi projektu nerezové bazény nahrazeny betonovými bazény s folií.

Květen – září 2008 – vypracování dokumentace pro stavební povolení na základě smlouvy o dílo uzavřené s Ing. Lochmanem. Stavební povolení na stavební objekty kromě vodohospodářských děl bylo vydáno 19.11.2008. na přeložky vody a kanalizace 19.12.2008.

Červen 2008 – podání žádostí o dotace z ROP SM a ze státního rozpočtu na r. 2009. S Městem Luhačovice uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na realizaci stavby ve výši 10 mil. Kč. Žádost o dotaci z ROP byla zamítnuta.

Říjen 2008 – vyhlášena nová výzva RR k předkládání žádostí o dotace z ROP SM v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1 pro projekty naplňující integrovaný plán rozvoje oblasti Luhačovicka

Listopad 2008 – přepracování a podání žádosti o dotaci z ROP SM

Prosinec 2008 – leden 2009 – výběr zhotovitele díla. Smlouva na základě výsledků výběrového řízení uzavřena s firmou Rovina a.s., cena díla 57 mil. Kč bez DPH.

Únor 2009 – doručeno oznámení rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o poskytnutí dotace na realizaci projektu Koupaliště u Luhačovické přehrady ve výši 34 483 136 Kč, max. 85 %

Duben 2009 – plánované zahájení stavebních prací bylo odloženo s ohledem na  nezajištěné financování části stavby ve výši 15 mil. Kč ze státního rozpočtu. Byla zahájena jednání o změně projektu, zejména záměna materiálu bazénových těles z betonové vany s folií na nerez. Změna projektu byla zpracována spol. Hutní projekt Frýdek Místek a.s.

Květen 2009 – dohoda o ukončení smlouvy o dílo se spol. Rovina a.s. a rozhodnutí o provedení nového výběru zhotovitele

Červen – srpen 2009 – výběrové řízení na zhotovitele stavby podle upravené projektové dokumentace, smlouva o dílo s Pozemním stavitelstvím Zlín a.s. uzavřena 12.8.2009, cena díla – 49 987 tis. Kč bez DPH. Město Luhačovice spolufinancuje stavbu ve výši 10 mil. Kč.

Září 2009 – kompletace podkladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s  RR SM, výběr technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Výkonem činností TDI a koordinátora BOZP pověřena firma IS Projekt s.r.o.

Říjen 2009 – předání staveniště, zahájení stavebních prací. Podle harmonogramu prací je ukončení stavby včetně zkušebního provozu plánováno na 30.6.2010.