Obsah

Pozlovice, lokalita Díla - vodovod

Pozlovice, lokalita Díla - vodovod

zk

Lokalita Díla byla zařazena do ploch bydlení v územním plánu sídelního útvaru Pozlovice schváleným v roce 1996. V letech 2000 – 2004 byla pro výstavbu rodinných domů realizována část inženýrských sítí (splašková a  dešťová kanalizace, část vodovodu v délce 181 m, NN a VO, rozvody kabelové televize). V současné době je v lokalitě Díla vystavěno a zkolaudováno 5 rodinných domů a 4 rodinné domy čekají na kolaudaci. K jejich bezproblémovému zásobování vodou z vodovodního řadu je nezbytné vybudování vodovodního řadu v dl. 234  m, propojení řadu s vodojemem v dl. 157 m a vybudování automatické tlakové stanice (ATS) v prostoru vodojemu. Vybudovaný vodovodní řad a ATS zajistí:
• komplexnost lokality díla – vybavení inženýrskými sítěmi
• odstranění dlouhodobě neuspokojivého stavu bránícího k dostavbě (zkolaudování již existující výstavby) lokality a omezující vlastníky rodinných domů

Celkové investiční náklady jsou předpokládány ve výši 968 tis. Kč, Zlínský kraj podpořil realizaci částkou ve výši 92 tis. Kč z programu PF01-09 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje, o částku ve výši 742  tis. Kč bylo požádáno Ministerstvo zemědělství ČR z programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Předpokládaná doba realizace: III. – IV. čtvrtletí 2009