Obsah

Oprava chodníku podél ul. Hlavní

Oprava chodníku podél ul. Hlavní

loga
Oprava chodníku podél ul. Hlavní

Příprava této akce byla zahájena již v r. 2004, kdy byla vypracována projektová dokumentace
v členění na obj. chodník, přeložka NN. Současně byla prověřena dokumentace z r. 1993 řešící odvodnění silnice v úseku mezi domy č.p. 144 a 165 kde je stávající dešťová kanalizace nefunkční.
Vlastní realizace mohla být zahájena díky získaným dotacím v r. 2007
1) Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4.734 tis. Kč (příspěvek pro naplňování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace)
2) z rozpočtu Zlínského kraje 482 tis. Kč (nevratná dotace) a 118 tis. Kč (návratná fin. výpomoc s nulovým úrokem)
3) Z rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje byla uvolněna částka ve výši 800 tis. Kč.

Délka upravovaného úseku je 1.533 m, celkové předpokládané náklady 12.161 tis. Kč.
Předpokládané dokončení je prosinec 2007.