Obsah

Úpravy centra obce

Úpravy centra obce

loga


O vykoupení objektu staré hospody a přilehlých pozemků v centru obce usilovalo zastupitelstvo již od r. 1995. K dohodě o kupní ceně s vlastníkem tohoto objektu MUDr. Šeborovou došlo v srpnu 2003. Ve čtyřech splátkách byla v letech 2003 – 2006 uhrazena celková částka 700 tis. Kč.
Bourání objektu proběhlo v únoru 2004. Část pozemků po odstranění stavby byla směněna s hotelem Sidonie s.r.o. za pozemky pro vybudování parkoviště a chodníku.
Práce na investičním záměru „Úpravy centra obce“ byla zahájeny v září 2004. Pro celý projekt byly stanoveny tyto hlavní cíle:
vytvoření centrálního prostoru v obci s jasným vymezením jízdních pruhů, parkovacích míst, chodníků a autobusových zastávek. V tomto prostoru bylo rozhodnuto o odstranění masivních betonových stožárů a kabelizaci NN včetně doplnění celého prostoru zelení.
Na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení byla uzavřena smlouva o dílo s Ing. Jiřím Matúšem. V návaznosti na vyprojektovaný záměr proběhlo rozsáhlé vypořádání s majiteli dotčených pozemků. Z propočtu nákladů ve výši kolem 6 mil. Kč však bylo jasné, že realizovat tento záměr z vlastních zdrojů obce bude velmi obtížné. Přes skeptické vize poradců v oblasti dotací jsme se rozhodli zpracovat žádost o podporu z programu PHARE 2003.
Tuto žádost vypracovala Regionální rozvojová agentura Zlínského kraje, její financování podpořil Zlínský kraj částkou vy výši 50 tis. Kč, 50 tis. Kč bylo hrazeno z rozpočtu obce.
Po podání žádosti k 31. 7. 2003 následovalo napínavé očekávání výsledku jednání hodnotitelské komise. Zprávu o poskytnutí částky ve výši 117 440 EUR z fondu PHARE 2003 jsme obdrželi 28. ledna 2005. Následovalo zpracování zadávací dokumentace, speciální výběrové řízení a 16. září 2005 byla podepsána smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení – akciovou společností STRABAG. Cena díla byla stanovena ve  výši 7 179 tis. Kč. Na opravu průtahu silnice II/4922 a povrchy autobusových zastávek uvolnilo Ředitelství silnic Zlínského kraje částku ve výši 1 067 tis. Kč. Stavební dozor byl prováděn firmou STAVTRADE s.r.o. Zlín. V průběhu stavby bylo rozhodnuto o řadě změn, největší se dotkla úpravy v prostoru parku. Socha sv. Jana Nepomuckého byla umístěna do původního prostoru a pro park byl Ing.  arch. Zámečníkem navržen hudební altán, který realizovala firma FAKT spol. s.r.o. Sadové úpravy i prostorové uspořádání parku před altánem navrhla Ing. Tuzarová.
Ani vlastní realizace stavby nebyla jednoduchá. Přeložky inženýrských sítí, které byly plánovány na podzim r. 2005, zkomplikoval dodatečný požadavek společnosti E-ON na vypracování realizační dokumentace a rychlý, nekompromisní nástup kruté zimy už koncem listopadu. Aby mohla firma SVS Correct Bílovice – hlavní subdovatel – začátkem dubna zahájit stavební práce, bylo nutné vyvézt z centra velké množství sněhu. Deštivé jaro vystřídala vedra, dnů s ideálním počasím bylo málo. Plánovaný termín dokončení v polovině května bylo nutné posunout. Přesto si dovolím hodnotit celou akci jako úspěšnou, bylo vytvořeno centrum obce na úrovni dnešní doby.
Poděkování patří všem již jmenovaným, kteří se na stavbě úprav i altánu podíleli. Poděkování patří i všem občanům, kteří trpělivě snášeli omezení v průběhu výstavby. Dále zastupitelům, kteří měli odvahu schválit prozatím nejrozsáhlejší investici obce od r. 1989 a všem pracovníkům Obecního úřadu, kteří zvládli mimořádné práce i zvýšenou administrativu s realizací akce spojenou.

Ing. Olga Tkáčová, starostka obce