Obsah

Úpravy komunikací v lokalitě Křapodola

u hotelu Niva II

V první etapě se plánuje rekonstrukce místní komunikace Křapodola, která slouží k obsluze přilehlých nemovitostí a zároveň jako vyhledávaná trasa pěších, jelikož se jedná o nejkratší spojnici mezi Městysem Pozlovice a Luhačovickou přehradou.

V rámci akce dojde k odstranění stávajících betonových panelů, které jsou v havarijním stavu. Panely budou nahrazeny asfaltovým betonem v šířce 3 m. Zároveň budou zřízeny výhybny pro zaručení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Součástí komunikace bude realizace trativodu, který odvede vodu z podkladní vrstvy vozovky tak, aby byla zachována požadovaná únosnost. Součástí projektové dokumentace je i nové veřejné osvětlení.

 

situace širších vztahů

úprava komunikace